บุคลากรสำนักหอสมุดเข้าร่วมประชุมการประชุมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน (CMU-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

        นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด คณะผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมชี้แจง “โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน (CMU-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565" โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน เพื่อรับทราบและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564

แกลลอรี่

บุคลากรสำนักหอสมุดเข้าร่วมประชุมการประชุมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน (CMU-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  04 ตุลาคม 2564, 11.17 น.