การประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา CMUL BI ระยะที่ 1

         นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด รองศาสตราจารย์ ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช ที่ปรึกษาการพัฒนา CMUL BI  รับฟังการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ “การพัฒนา CMUL BI ระยะที่ 1"  จากนางอรพรรณ การคนซื่อ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดในฐานะประธานคณะทำงานพัฒนา CMUL BI สำนักหอสมุด โดยมีคณะทำงานพัฒนา CMUL BI ระยะที่ 1 เข้าร่วมฟังผ่านระบบออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 สำนักหอสมุด 
         ในปีงบประมาณ 2564 สำนักหอสมุดได้พัฒนาระบบ CMUL BI  (CMUL Business Intelligence) โดยนำโปรแกรม Power BI มาจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ บริการ และการบริหารงาน ให้สามารถจัดทำรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับมุมมองในการวิเคราะห์ แสดงความสัมพันธ์ และทำนายผลลัพธ์ของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้ตรงตามความต้องการของสำนักหอสมุด เพื่อประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ของสำนักหอสมุดไปสู่องค์กรคุณภาพต่อไป ในระยะเริ่มแรกนี้ เป็นการพัฒนา CMUL BI ระยะที่ 1 และได้รับความอนุเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ ดร. จีรยุทธ ไชยจารุวณิช ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา และได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาระบบด้วยโปรแกรม Power BI มาให้ความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติการใช้ Power BI เพื่อพัฒนาระบบ CMU BI จำนวน 3 ราย คือ นางสาวจริยา ลิ้มจีระจรัส นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ  นางสาวณัฐพัชร์ ปะนันชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนางสาวอมรรัตน์ บุญมาทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

แกลลอรี่

การประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา CMUL BI ระยะที่ 1
  21 กันยายน 2564, 20.52 น.