การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green Office)

           นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อทบทวนการบริหารและติดตามผลการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว  ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564

แกลลอรี่

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green Office)
  08 กันยายน 2564, 16.13 น.