สำนักหอสมุดเข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2564

         สำนักหอสมุดเข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2564 โดยมี นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด คณะผู้บริหาร พร้อมบุคลากรสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 และให้สัมภาษณ์ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   โดยการรับการตรวจประเมินครั้งนี้ ดำเนินการแบบผสมผสาน ณ อาคารสำนักหอสมุด (on-site) และระบบออนไลน์ (online) ด้วยโปรแกรม Zoom  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 มีรายนามคณะผู้ตรวจประเมินจากระบบส่วนกลาง และผู้ตรวจประเมินในพื้นที่สำนักงาน ดังนี้

1. นายพนธกร เอกสุธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. นางจันทร์สุดา รุ่งเรืองวงศ์ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

3. นางสาวสุภาพร ปัทมทัตต์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

4. นายเลอเดช ธินิศิริ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

        สำนักหอสมุดตระหนักและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองโครงการ CMU Smart City-Clean Energy ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12  (พ.ศ. 2560 - 2564)  และความผาสุขของสังคม โดยได้พัฒนาองค์กรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด และในปี 2563 ได้ดำเนินการตามเกณฑ์ของมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ในพระราชูปถัมภ์ฯ  ตั้งแต่ด้านเนื้อหาเพื่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านบริการ และการบริหารจัดการจนสำเร็จ ส่งผลให้สำนักหอสมุดผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 และจะเข้ารับเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียวจากท่านองคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
        ในปี พ.ศ. 2564 สำนักหอสมุดได้สมัครขอเข้ารับการประเมินเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ตามเกณฑ์มาตรฐานของของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการด้านสำนักงานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสำนักหอสมุด ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ด้วยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า มีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญจะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ำ สำนักหอสมุดได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อรับรองเป็นสำนักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และได้เข้ารับการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564

แกลลอรี่

สำนักหอสมุดเข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2564
  08 กันยายน 2564, 16.46 น.