การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 11/2564

           นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อติดตามงานและเรียนรู้ร่วมกัน ครั้งที่ 11/2564 ชี้แจ้งรายละเอียดการตรวจประเมิน Green Office และประเมินความรู้ความเข้าใจ ด้านนโยบาย/ มาตรการสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ปี 2564 ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564

แกลลอรี่

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 11/2564
  01 กันยายน 2564, 13.25 น.