การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 10/2564

         นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อติดตามงานและเรียนรู้ร่วมกัน ครั้งที่ 10/2564 ชี้แจ้งรายละเอียดการตรวจประเมิน Green Office และการเตรียมความพร้อมรับการสัมภาษณ์ในวันรับการตรวจประเมิน ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564

แกลลอรี่

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 10/2564
  26 สิงหาคม 2564, 16.04 น.