กิจกรรม Big Cleaning Day สำนักหอสมุด ประจำปี 2564

          สำนักหอสมุด โดยนางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด คณะผู้บริหาร พร้อมบุคลากรสำนักหอสมุด ร่วมกิจกรรม "Big Cleaning Day" สะสาง สะดวก สะอาด เพื่อจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานและระบบงาน ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร ณ สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564

         สำนักหอสมุดได้เริ่มทำ 5 ส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีวินัยในการพัฒนา ปรับปรุงงานอย่างสม่ำเสมอ สามารถทำงานเป็นทีมก่อให้เกิดความสามัคคี และได้มุ่งมั่นปฏิบัติมาโดยตลอด โดยในปีนี้ สำนักหอสมุดได้มุ่งเน้นที่ "ส ที่ 5” มุ่งการสร้างระเบียบวินัย สร้างนิสัยที่ดี (ฝึกให้เป็นนิสัย) ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการทำ 5 ส  โดยเป้าหมายสำคัญของขั้นตอนนี้คือ ให้บุคลากรสำนักหอสมุดมีความมุ่งมั่นและวินัยในตนเอง เพื่อรักษาและปฏิบัติ 5 ส ทั้ง 4 ข้อก่อนหน้า ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด และสุขลักษณะ จนติดเป็นนิสัย มีวินัย นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสำนักหอสมุดอย่างยั่งยืน

แกลลอรี่

กิจกรรม Big Cleaning Day สำนักหอสมุด ประจำปี 2564
  23 สิงหาคม 2564, 23.09 น.