การฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง การอบรมหลักสูตร เรื่อง ผู้ตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

          สำนักหอสมุดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง "การอบรมหลักสูตร เรื่อง ผู้ตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม" ภายใต้โครงการมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร เพื่อให้บุคลากรรับทราบและเข้าใจในประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด และผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

แกลลอรี่

การฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง การอบรมหลักสูตร เรื่อง ผู้ตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
  28 มิถุนายน 2567, 09.12 น.