บุคลากรสำนักหอสมุดได้รับเชิญเป็นวิทยากรการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การยกระดับรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การยกระดับรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร" คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดโครงการ FON KM Day Show and Share 2024 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์ รองคณบดีด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการความรู้ กล่าวรายงาน เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์รวมทั้งจัดการความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ นอกจากนี้เปิดโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านนำเสนอผลงานร่วมกัน 

          กิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การยกระดับรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร" วิทยากรโดย ดร.จิตถนอม สังขนันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และนายธนะพันธุ์ การคนซื่อ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี คณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กรของคณะฯ นอกจากนี้มีการนำเสนอผลงานนวัตกรรม/ระบบการให้บริการของคณะฯ ในรูปแบบ Oral / E-Poster Presentation ตลอดจนจัดแสดงนิทรรศการผลงานโดดเด่นระดับชาติของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

แกลลอรี่

บุคลากรสำนักหอสมุดได้รับเชิญเป็นวิทยากรการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การยกระดับรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  27 มิถุนายน 2567, 19.52 น.