การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Procurement)

         นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยสำนักหอสมุด กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เริ่มต้นและเรียนรู้การใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Procurement)” โดยมี นางสาวกุลประวีณ์ พรหมอารีย์ หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ เป็นวิทยากร เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักหอสมุด มีความรู้ ความเข้าใจระบบฯ ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบันทึกข้อมูล การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 และผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567

แกลลอรี่

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Procurement)
  04 มิถุนายน 2567, 15.10 น.