การฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง โครงสร้างเอกสารและการนำไปใช้

          สำนักหอสมุดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง "โครงสร้างเอกสารและการนำไปใช้" ภายใต้โครงการมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร เพื่อให้บุคลากรรับทราบและเข้าใจในประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด และผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

แกลลอรี่

การฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง โครงสร้างเอกสารและการนำไปใช้
  30 พฤษภาคม 2567, 15.35 น.