โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิง การอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2567

         นางอรพรรณ การคนซื่อ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิง การอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2567 โดยมี นายธันวา บุญตัน หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมและเผยแพร่วิชาการงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่  นายวัลลภ ทาเกิด หัวหน้าสถานีดับเพลิงหน่วยบ้านเด่น นายเสถียร ทาธง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สถานีดับเพลิงหน่วยเทศบาล และนายฤทธิชัย พัฒโนดม ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยวิทยุสื่อสาร จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นวิทยากร เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันอัคคีภัย ระงับอัคคีภัย การอพยพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากเกิดอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรได้ตระหนักถึงภัยอันเกิดจากอัคคีภัย วิธีการป้องกันอัคคีภัย การใช้เครื่องมือดับเพลิง และการเตรียมตัวในกรณีเกิดแผ่นดินไหว ตลอดจนการฝึกซ้อมเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ณ ห้อง Living Space ชั้น 3 สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

แกลลอรี่

โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิง การอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2567
  30 พฤษภาคม 2567, 15.05 น.