บุคลากรสำนักหอสมุดเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข .- ม.อ .- มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดิน หัวข้อพิเศษ : Digital Library

นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด คณะผู้บริหาร พร้อมบุคลากรสำนักหอสมุด เข้าร่วมโครงการและเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มช. -ม.อ. -มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดิน หัวข้อพิเศษ : Digital Library จัดโดย สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย และขยายโอกาสความร่วมมือในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ตามบริบทของตน ตลอดจนเพื่อเปิดโลกทัศน์ให้เข้าใจบริบทของต่างพื้นที่นั้น ทำให้ทั้ง 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโอกาสร่วมมือกันพัฒนางานประจำที่ปฏิบัติร่วมกันได้ ณ ห้องบุหงา โรงแรมเกรซแลนด์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

แกลลอรี่

บุคลากรสำนักหอสมุดเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข .- ม.อ .- มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดิน หัวข้อพิเศษ : Digital Library
  20 พฤษภาคม 2567, 13.20 น.