กิจกรรมการจัดการความรู้ สุนทรียเสวนา เรื่อง เรียนรู้กลยุทธ์ทางการตลาดผ่านการสร้างเนื้อหา (Content Marketing) เพื่อส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด

         นายธนะพันธ์ุ การคนซื่อ ผู้ช่วยผู้อำนวยสำนักหอสมุด กล่าวเปิดกิจกรรมการจัดการความรู้ “สุนทรียเสวนา” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567 การเติมเต็มความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เรียนรู้กลยุทธ์ทางการตลาดผ่านการสร้างเนื้อหา (Content Marketing) เพื่อส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิกานต์ ลิมปิติ อาจารย์ประจำคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร เพื่อส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด สร้างความรู้และความเข้าใจกลยุทธ์ทางการตลาดผ่านการสร้างเนื้อหา และสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ใหม่ ๆ ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 สำนักหอสมุด และผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

แกลลอรี่

กิจกรรมการจัดการความรู้ สุนทรียเสวนา เรื่อง เรียนรู้กลยุทธ์ทางการตลาดผ่านการสร้างเนื้อหา (Content Marketing) เพื่อส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด
  17 พฤษภาคม 2567, 12.04 น.