บุคลากรสำนักหอสมุดเป็นวิทยากรในการประชุมภาคี PULINET Plus ครั้งที่ 3/2567 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "Smart Digital Library"

          นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เข้าร่วมการประชุมภาคี PULINET Plus ครั้งที่ 3/2567 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "Smart Digital Library" พร้อมทั้งได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเรียนรู้การใช้ AI (Artificial Intelligence) กับการปฏิบัติงานในห้องสมุด และนโยบายการใช้ AI ของสถาบัน จัดโดย ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ร่วมกับห้องสมุดภาคี PULINET Plus ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

แกลลอรี่

บุคลากรสำนักหอสมุดเป็นวิทยากรในการประชุมภาคี PULINET Plus ครั้งที่ 3/2567 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "Smart Digital Library"
  15 พฤษภาคม 2567, 13.53 น.