บุคลากรสำนักหอสมุดเป็นวิทยากรการบรรยาย เรื่อง เล่าสู่กันฟัง : เส้นทางการพัฒนาสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว ในโครงการสัมมนาบุคคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2567

          นางวชิราภรณ์ วงศ์วาณิชภักดิ์ เลขานุการสำนักหอสมุด  นางสาวจามจุรี จิโนสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  นางจิราภรณ์ หาบุญ หัวหน้างานบริหารทั่วไป  นางกุลประวีณ์ พรหมอารีย์ หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ  นางวรรัตน์ อุ่นเมืองอินทร์ หัวหน้างานนโยบายและแผน และนางสาวกนกพร อรุณ เจ้าหน้าที่สำนักงาน งานห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้การบรรยาย เรื่อง เล่าสู่กันฟัง : เส้นทางการพัฒนาสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว ในโครงการสัมมนาบุคคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2567 เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ให้แก่บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ ณ ห้องบรรยาย 1 อาคาร 5 ชั้น 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

แกลลอรี่

บุคลากรสำนักหอสมุดเป็นวิทยากรการบรรยาย เรื่อง เล่าสู่กันฟัง : เส้นทางการพัฒนาสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว ในโครงการสัมมนาบุคคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2567
  15 พฤษภาคม 2567, 09.51 น.