(ร่าง) ขอบเขตงานการบอกรับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แกลลอรี่

(ร่าง) ขอบเขตงานการบอกรับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์เอกสารแนบ

(ร่าง) ขอบเขตงานการบอกรับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  11 พฤษภาคม 2566, 11.14 น.