ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งแถบคลื่นความถี่วิทยุพร้อมลงรายการทรัพยากรห้องสมุด ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์เอกสารแนบ

ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งแถบคลื่นความถี่วิทยุพร้อมลงรายการทรัพยากรห้องสมุด ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  24 มกราคม 2565, 13.09 น.