เชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พุทธศักราช 2564

         ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติคุณ วาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พุทธศักราช 2564 จัดระหว่างวันที่ 2 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมายเหตุ: สามารถเข้าชมนิทรรศการ เวลา 8.30 - 16.30 น. หยุดในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

แกลลอรี่

เชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พุทธศักราช 2564
  30 กรกฎาคม 2564, 13.37 น.