ห้องสมุดปิดให้บริการ วันที่ 24 - 26 กรกฎาคม และ 28 กรกฎาคม 2564

ห้องสมุดปิดให้บริการ

24 กรกฎาคม 2564     วันอาสาฬหบูชา
25 กรกฎาคม 2564     วันเข้าพรรษา
26 กรกฎาคม 2564     หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

28 กรกฎาคม 2564     วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

แกลลอรี่

ห้องสมุดปิดให้บริการ วันที่ 24 - 26 กรกฎาคม และ 28 กรกฎาคม 2564
  22 กรกฎาคม 2564, 09.53 น.