บริการให้คำปรึกษาการทำวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ (Research Consultation Service)

         สำนักหอสมุดจัดบริการให้คำปรึกษาการทำวิจัยส่วนบุคคล (Research Consultation Service) โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาด้านการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวิจัย และโครงการวิจัย

ผู้สนใจขอรับบริการ ได้ที่ https://cmu.to/RCSR

ผู้เชี่ยวชาญ :

  • รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงชัย อัศวพรหมพรภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • บรรณารักษ์ในสาขาวิชาต่าง ๆ

แกลลอรี่

บริการให้คำปรึกษาการทำวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ (Research Consultation Service)
  26 มกราคม 2567, 15.23 น.