ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ปิดพื้นที่ให้บริการ ระหว่างวันที่ 14 - 31 กรกฎาคม 2564

        ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ ปิดพื้นที่ให้บริการ ระหว่างวันที่ 14 - 31 กรกฎาคม 2564 เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

        บริการออนไลน์ (e-Services) ได้ที่ http://library.ams.cmu.ac.th/e-services.php

        1. บริการยืมหนังสือออนไลน์ โดยผู้ใช้บริการกรอกแบบฟอร์มได้ที่ https://cmu.to/AMSBook

และสามารถมารับหนังสือตามวันเวลาที่ท่านกำหนดได้ที่บริเวณด้านหน้าห้องสมุด หรือบริเวณหน้าอาคาร 3

พร้อมทั้ง ตรวจสอบสถานะการยืมหนังสือของท่าน ได้ที่ https://bit.ly/3bsgwSK

        2. บริการ Document Delivery นำส่งหนังสือภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาบัณฑิต)

        3. บริการอบรมฐานข้อมูลเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM ประจำเดือน และตามคำขอ Online Training AMS Library Class

        4. บริการส่งไฟล์ภาคนิพนธ์ฉบับเต็มออนไลน์ (Term paper-Full paper) https://cmu.to/TermpaperService

        5. บริการสืบค้นพร้อมส่งบทความฉบับเต็ม (Article request service) https://cmu.to/AMSFullpaper

        6. บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการผ่านโปรแกรม Turnitin https://cmu.to/CheckTurnitin

        7. บริการตรวจสอบคุณภาพวารสารเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ https://cmu.to/AMSCheckJournal

        8. บริการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์ https://cmu.to/BookRecommend

        9. บริการ e-Books for Faculty of Associated Medical Sciences https://www.galepages.com/thcmu/ams

       10. บริการตอบคำถามผ่าน AMS Line official (Id Line: @360btjbb)

       11. บริการตอบคำถามผ่าน Facebook/AMSlibCMU https://www.facebook.com/AMSLibCMU

ประสงค์คืนหนังสือ สามารถคืนที่ตู้คืนหนังสือ (Book Drop) บริเวณด้านหน้าห้องสมุด

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 0-539-35071

facebook: AMSlibCMU

Line ID: @360btjbb 

email: amslibref@gmail.com

แกลลอรี่

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ปิดพื้นที่ให้บริการ ระหว่างวันที่ 14 - 31 กรกฎาคม 2564
  16 กรกฎาคม 2564, 11.41 น.