บรรณารักษ์สำนักหอสมุดได้รับการยกย่องเชิดชูให้ได้รับรางวัล "ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น" คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2564

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นางสดศรี กันทะอินทร์ หัวหน้างานห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์
ในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูให้ได้รับรางวัล "ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น" คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2564
กลุ่มที่ 3 ข้าราชการและพนักงานประจำ สายปฏิบัติการ ลูกจ้างประจำ พนักงานส่วนงาน สังกัดสำนักงานคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่

บรรณารักษ์สำนักหอสมุดได้รับการยกย่องเชิดชูให้ได้รับรางวัล "ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น" คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2564
  12 กรกฎาคม 2564, 13.41 น.