CMU Library Zones

          สำนักหอสมุดได้จัดสรรพื้นที่สำหรับ "ใช้เสียงได้ และ พื้นที่เงียบ" ดังนี้

  • ชั้น 1

พื้นที่สนทนา นั่งทำกิจกรรม ให้บริการบอร์ดเกม ใช้เสียงได้ และสามารถนำขนมและเครื่องดื่มเข้ามาในพื้นที่ได้

(เฉพาะขนมขบเคี้ยวที่เป็นของแห้ง ไม่ส่งกลิ่นรบกวน และเครื่องดื่มที่มีฝาปิด)

  • ชั้น 2 (เฉพาะอาคาร 1)

พื้นที่สนทนา และห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทาน

  • ชั้น 2 (อาคาร 2) และชั้น 3 - 4

พื้นที่งดใช้เสียง สำหรับผู้ที่ต้องการสมาธิในการทำงานหรืออ่านหนังสือ และห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทาน

แกลลอรี่

CMU Library Zones
  22 กันยายน 2565, 15.11 น.