บริการแจ้งข้อมูลข่าวสารห้องสมุด (SMS Alert Service)

          SMS Alert Service บริการแจ้งข้อมูลข่าวสารห้องสมุด ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

  • ️แจ้งเตือนวันกำหนดส่งหนังสือ
  • การรับหนังสือจอง
  • แจ้งเดือนการฝึกอบรม ฯลฯ

          สมัครได้ที่ https://library.cmu.ac.th/services/sms2/emp/data.php?f=8&flag=add หรือ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือสำนักหอสมุด

หมายเหตุ: สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและสมาชิกสมทบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่

บริการแจ้งข้อมูลข่าวสารห้องสมุด (SMS Alert Service)
  17 มิถุนายน 2565, 16.03 น.