สิทธิการเข้าถึงบริการสำนักหอสมุด สำหรับผู้เรียนของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          สิทธิการเข้าถึงบริการสำนักหอสมุด สำหรับผู้เรียนของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU School of Lifelong Education)

  • เข้าใช้บริการห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะ
  • การเข้าใช้บริการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด สืบค้นทรัพยการของห้องสมุดจากฐานข้อมูลต่าง ๆ ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัย ดังนี้
             - ฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสนเทศห้องสมุด (OPAC)

             - ฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดจัดทำและพัฒนาขึ้นเอง เช่น CMU IR, CMU e-Theses CMU e-Research เป็นต้น

  • ประสงค์ยืมหนังสือ สามารถสมัครสมาชิกประเภทบุคคลภายนอก อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกเป็นไปตามประกาศของสำนักหอสมุด อ่านรายละเอียด ได้ที่ https://library.cmu.ac.th/HtmlDetail/Detail/34/main

แกลลอรี่

สิทธิการเข้าถึงบริการสำนักหอสมุด สำหรับผู้เรียนของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  13 มิถุนายน 2565, 15.29 น.