ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล ProQuest One Business ด้านบริหารธุรกิจ

        สำนักหอสมุด ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าใช้ฐานข้อมูล ProQuest One Business ฐานข้อมูลด้านบริหารธุรกิจ
ประกอบด้วย ข้อมูลจากข่าว (News) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) วารสารวิชาการ (Journals) นิตยสาร (Magazines) วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertations) กรณีศึกษา (Business Cases) รายงานด้านการตลาด/ อุตสาหกรรมในแต่ละประเทศ (Market, Country & Industry Reports) รวมถึงวิดีโอ (Videos) จากหลายสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงทั่วโลก รองรับการเรียนการสอนและใช้งานที่ครอบคลุมด้านบริหารธุรกิจ
        สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูล ProQuest One Business ทดลองเข้าใช้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ได้ที่ คลิก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ โทรศัพท์ 0 5394 4531 หรือ e-Mail: cmulibref@cmu.ac.th

แกลลอรี่

ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล ProQuest One Business ด้านบริหารธุรกิจ
  04 มิถุนายน 2564, 15.38 น.