บริการยืมระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

          บริการยืมระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

1. สำนักหอสมุด (ห้องสมุดกลาง)

สถานะการให้บริการ

 • ให้บริการด้วยตนเอง
 • ให้ยืมตัวเล่มจริง และสำเนาเอกสาร  กรณีมีจำนวนหน้าเกิน 50 หน้า ขอเปลี่ยนเป็นการให้บริการตัวเล่มจริง

ติดต่อ e-mail: cmulibref@cmu.ac.th  ขอรับบริการ https://bit.ly/CMUILL


2. ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์

สถานะการให้บริการ

 • ให้บริการด้วยตนเอง
 • สำเนาเอกสารเท่านั้น

ติดต่อ e-mail: agrilib.cmu@gmail.com หรือ cmulibref@cmu.ac.th3. ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์

สถานะการให้บริการ

 • ให้บริการด้วยตนเอง
 • ให้บริการผ่านห้องสมุดกลาง
 • สำเนาเอกสารเท่านั้น

ติดต่อ e-mail: Dentlibcmu@gmail.comหรือ cmulibref@cmu.ac.th ขอรับบริการ https://bit.ly/CMUILL

4.ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์

สถานะการให้บริการ

 • ให้บริการด้วยตนเอง
 • ให้บริการผ่านห้องสมุดกลาง
 • สำเนาเอกสารเท่านั้น

ติดต่อ e-mail: amslibref@gmail.comหรือ cmulibref@cmu.ac.th ขอรับบริการ https://bit.ly/CMUILL5.ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ

สถานะการให้บริการ

 • ให้บริการผ่านห้องสมุดกลาง
 • สำเนาเอกสารเท่านั้น

ติดต่อ e-mail: cmulibref@cmu.ac.th ขอรับบริการ https://bit.ly/CMUILL


6. ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์

สถานะการให้บริการ

 • ให้บริการด้วยตนเอง
 • สำเนาเอกสาร และไฟล์ข้อมูล

ติดต่อ e-mail: medical.library@cmu.ac.th


7. ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์

สถานะการให้บริการ

 • ให้บริการด้วยตนเอง
 • ให้บริการผ่านห้องสมุดกลาง
 • ให้ยืมตัวเล่มจริง และสำเนาเอกสาร

ติดต่อ e-mail: nursinglibcmu@gmail.comหรือ cmulibref@cmu.ac.th ขอรับบริการ https://bit.ly/CMUILL


8. ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์

สถานะการให้บริการ

 • ให้บริการด้วยตนเอง
 • สำเนาเอกสารเท่านั้น

ติดต่อ e-mail: pharlibcmu4328@gmail.comหรือ cmulibref@cmu.ac.th


9. ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์

สถานะการให้บริการ

 • ให้บริการผ่านห้องสมุดกลาง
 • สำเนาเอกสารเท่านั้น

ติดต่อ e-mail: cmulibref@cmu.ac.th ขอรับบริการ https://bit.ly/CMUILL

10. ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์

สถานะการให้บริการ

 • ให้บริการผ่านห้องสมุดกลาง
 • สำเนาเอกสาร และสแกนภาพจากหนังสือ

ติดต่อ e-mail: cmulibref@cmu.ac.th ขอรับบริการ https://bit.ly/CMUILL


11. ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์

สถานะการให้บริการ

 • ให้บริการด้วยตนเอง
 • ให้ยืมตัวเล่มจริง และสำเนาเอกสาร

ติดต่อ e-mail: scilibrary.cmu@gmail.comหรือ cmulibref@cmu.ac.th


12. ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์

สถานะการให้บริการ

 • ให้บริการด้วยตนเอง
 • ให้บริการผ่านห้องสมุดกลาง
 • สำเนาเอกสารเท่านั้น

ติดต่อ e-mail: librarian@eng.cmu.ac.th หรือ cmulibref@cmu.ac.th ขอรับบริการ https://bit.ly/CMUILL


13. ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์

สถานะการให้บริการ

 • ให้บริการผ่านห้องสมุดกลาง
 • สำเนาเอกสารเท่านั้น

ติดต่อ e-mail: cmulibref@cmu.ac.th ขอรับบริการ https://bit.ly/CMUILL


14. ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์

สถานะการให้บริการ

 • ให้บริการผ่านห้องสมุดกลาง
 • สำเนาเอกสารเท่านั้น

ติดต่อ e-mail: cmulibref@cmu.ac.th ขอรับบริการ https://bit.ly/CMUILL


15. ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถานะการให้บริการ

 • ให้บริการผ่านห้องสมุดกลาง
 • สำเนาเอกสารเท่านั้น

ติดต่อ e-mail: cmulibref@cmu.ac.th ขอรับบริการ https://bit.ly/CMUILL

16. ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์

สถานะการให้บริการ

 • ให้บริการผ่านห้องสมุดกลาง
 • สำเนาเอกสารเท่านั้น

ติดต่อ e-mail: cmulibref@cmu.ac.th ขอรับบริการ https://bit.ly/CMUILL


17. ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร

สถานะการให้บริการ

 • ให้บริการผ่านห้องสมุดกลาง
 • สำเนาเอกสารเท่านั้น

ติดต่อ e-mail: cmulibref@cmu.ac.th ขอรับบริการ https://bit.ly/CMUILL


18. ศูนย์วิชาการโรงเรียนสาธิต

สถานะการให้บริการ

 • ให้บริการผ่านห้องสมุดกลาง
 • สำเนาเอกสารเท่านั้น

ติดต่อ e-mail: cmulibref@cmu.ac.th ขอรับบริการ https://bit.ly/CMUILL

แกลลอรี่

บริการยืมระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
  21 เมษายน 2565, 10.54 น.