สำนักหอสมุดขอแสดงความยินดีกับท่านอธิการบดีและผู้บริหารในโอกาสที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด ประจำปี 2564 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ

          สำนักหอสมุดขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์.ดร.วนิดา แก่นอากาศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสได้รับการประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด ประจำปี 2564 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

           ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


            ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้นำองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน เล็งเห็นความสำคัญของห้องสมุดของมหาวิทยาลัยในฐานะหัวใจของการศึกษามาโดยตลอดช่วงวาระการทำหน้าที่บริหารมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตลอดช่วงการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจและเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของสำนักหอสมุด รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาสำนักหอสมุด ทั้งด้านการเป็นห้องสมุดดิจิทัลที่ทันสมัยและการปรับปรุงห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดสมัยใหม่เป็นอย่างดียิ่ง ส่งผลให้สำนักหอสมุดสามารถพัฒนาบริการได้ตามเป้าหมาย สามารถจัดการและบริการทรัพยากรสารสนเทศด้วยนวัตกรรมบริการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อการใช้บริการห้องสมุดของนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมถึงประชาชนทั่วไป ที่สามารถใช้บริการในรูปแบบดิจิทัล ณ อาคารสำนักหอสมุดและผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตรงกับความต้องการ


             รองศาสตราจารย์.ดร.วนิดา แก่นอากาศ อดีตผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนานวัตกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจสูง มีความเสียสละ อุทิศตน ตั้งแต่เริ่มเข้าปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อพัฒนางานให้เป็นประโยชน์ต่อการบริการของสำนักหอสมุด ส่งผลให้ผู้ใช้บริการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และยังส่งผลถึงผู้ใช้บริการทั่วไปในวงกว้าง อีกทั้ง ผลงานยังสามารถนำไปใช้กับห้องสมุดอื่น ส่งผลให้ผลงานมีประโยชน์ในวงกว้างต่อห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และส่วนงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  นอกจากผู้ใช้บริการจะสามารถเข้าถึงและใช้สารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวกที่สนับสนุนการศึกษาและการวิจัยแล้ว ยังทำให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่นำผลงานพัฒนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์  สามารถลดงบประมาณในการจัดซื้อโปรแกรม/ ระบบต่าง ๆ และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการสนับสนุนการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล และลดคนในการปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาโปรแกรมและแอปพลิเคชันที่สอดคล้องกับการบริการในยุคดิจิทัลและรองรับภาวะวิกฤตโรคระบาด ส่งผลให้ผลงานเป็นที่ยอมรับโดยได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานด้วยวาจาดีเด่นในการประชุมวิชาการระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง จำนวน 6 ผลงาน  อีกทั้ง ได้ทำหน้าที่ของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการยอมรับให้เป็นวิทยากรทั้งระดับส่วนงาน ระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ทำให้สามารถเผยแพร่ความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด และในสาขาที่เกี่ยวข้องในวงกว้าง

             นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ เป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์และผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนานวัตกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจสูง มีความเสียสละ อุทิศตน ตั้งแต่เริ่มเข้าปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อพัฒนางานให้เป็นประโยชน์ต่อการบริการของสำนักหอสมุด ส่งผลให้ผู้ใช้บริการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และยังส่งผลถึงผู้ใช้บริการทั่วไปในวงกว้าง อีกทั้ง ผลงานยังสามารถนำไปใช้กับห้องสมุดอื่น ส่งผลให้ผลงานมีประโยชน์ในวงกว้างต่อห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และส่วนงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย    นอกจากผู้ใช้บริการจะสามารถเข้าถึงและใช้สารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวกที่สนับสนุนการศึกษาและการวิจัยแล้ว ยังทำให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่นำผลงานพัฒนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์  สามารถลดงบประมาณในการจัดซื้อโปรแกรม/ ระบบต่าง ๆ และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการสนับสนุนการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล และลดคนในการปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาโปรแกรมและแอปพลิเคชันที่สอดคล้องกับการบริการในยุคดิจิทัลและรองรับภาวะวิกฤตโรคระบาด ส่งผลให้ผลงานเป็นที่ยอมรับโดยได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานด้วยวาจาดีเด่นในการประชุมวิชาการระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง จำนวน 6 ผลงาน   อีกทั้ง ได้ทำหน้าที่ของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการยอมรับให้เป็นวิทยากรทั้งระดับส่วนงาน ระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  ทำให้สามารถเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดและในสาขาที่เกี่ยวข้องในวงกว้าง

แกลลอรี่

สำนักหอสมุดขอแสดงความยินดีกับท่านอธิการบดีและผู้บริหารในโอกาสที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด ประจำปี 2564 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ
  04 มีนาคม 2565, 16.23 น.