ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

           สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเจตจำนงการบริหารงานของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการนำของผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/งาน และบุคลากร ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตการบริหารงานของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2565 ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล โดยได้กำหนดแนวทางให้ทุกฝ่าย/งานภายในสำนักหอสมุด ถือปฏิบัติและดำเนินการ เพื่อการบรรลุเจตนารมณ์ในการบริหารงานอย่างสุจริตขององค์กร

           ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

แกลลอรี่

ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  14 มกราคม 2565, 15.11 น.