เชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักหอสมุด

          สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เชิญชวนผู้ใช้บริการและบริษัท ห้างร้าน ผู้เช่า ผู้ค้า ที่มารับบริการของสำนักหอสมุด หรือมาติดต่อตามภารกิจของสำนักหอสมุด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment (EIT)) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักหอสมุด ได้ที่ https://cmu.to/ITAEIT65

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มกราคม 2565

สำหรับข้อมูลที่ได้จากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเก็บข้อมูลเป็นความลับตามระเบียบวิธีวิจัยและนำไปวิเคราะห์ในภาพรวม เพื่อประโยชน์ในการนำไปพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนงานและมหาวิทยาลัยต่อไป

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

แกลลอรี่

เชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักหอสมุด
  10 มกราคม 2565, 11.10 น.