ห้องสมุดปิดให้บริการ วันที่ 24 ธันวาคม 2564

ห้องสมุดปิดให้บริการ วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564  เนื่องในกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรสำนักหอสมุด ประจำปี 2564

แกลลอรี่

ห้องสมุดปิดให้บริการ วันที่ 24 ธันวาคม 2564
  20 ธันวาคม 2564, 10.48 น.