ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ แนะนำแหล่งหนังสือ วารสาร และสิ่งพิมพ์

          ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ แนะนำแหล่งหนังสือ วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการทำรายงาน สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนะนำฉบับเต็ม ได้ที่ https://bit.ly/31OD54d
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 5394 8030 หรือ
https://www.facebook.com/vetmedlib.cmu/

แกลลอรี่

ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ แนะนำแหล่งหนังสือ วารสาร และสิ่งพิมพ์
  18 พฤศจิกายน 2564, 16.41 น.