ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำเดือนตุลาคม 2564

         ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในเดือนตุลาคม 2564 เพื่อแนะนำการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการเรียนการสอน และการวิจัย ดังนี้


         1. CMU VPN (Virtual Private Network) การใช้งานเครือข่ายภายนอก เสมือนว่าใช้งานเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย

             วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 - 15.00 น.

         2. Create Presentation With CANVA การสร้าง รูปแบบการนำเสนอ ด้วย CANVA

             วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 - 15.00 น.

         3. Turn it in การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ

             วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 - 15.00 น.

         4. Guide to Getting Published การคัดเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์

             วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 - 15.00 น.

         5. Microsoft One Drive การใช้ One Drive ให้มีประสิทธิภาพ

             วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 - 15.00 น.

         6. Endnote20 โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมสำเร็จรูปและการเขียนอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ

             วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 - 15.00 น.

         7. Create Video With CANVA : การสร้าง สื่อ วีดิโอ ด้วย CANVA

             วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 - 15.00 น.

สามารถลงทะเบียน ได้ที่ https://cmu.to/AMSLIBTraining

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-5393 5071

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ได้ที่ https://cmu.to/CheckRegisterหมายเหตุ: สงวนสิทธิ์ให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำเดือนตุลาคม 2564
  12 ตุลาคม 2564, 16.12 น.