ห้องสมุดคณะอุตสหกรรมเกษตร จัดกิจกรรม 50 Minute Training @Agroindustry Library ประจำเดือนตุลาคม 2564

          ห้องสมุดคณะอุตสหกรรมเกษตร จัดกิจกรรม 50 Minute Training @Agroindustry Library ประจำเดือนตุลาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ดังนี้

         1. วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 - 10.50 น.

             หัวข้อ Zotero | Your personal research assistant  แนะนำการใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิงด้วย Zotero และการทำรายการอ้างอิงในงานวิชาการ


         2. วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 - 10.50 น.

             หัวข้อ การตรวจสอบคุณภาพวารสาร (Journal Quality Evaluation)
- การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความวิชาการ/ผลงานวิจัย
- การตรวจสอบค่าJournal Metrics ต่าง ๆ รวมถึงการค้นหาค่า Impact Factor ค่า Quartile scores และ H-Index
- ตรวจสอบวารสารที่ต้องห้ามใน Beall"s List และบัญชีสำนักพิมพ์
- แนะนำแหล่งตีพิมพ์วารสาร

         3. วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 - 10.50 น.

             หัวข้อ การจัดการเอกสารอ้างอิงในการเขียนผลงานวิจัยด้วยโปรแกรม หัวข้อ Endnote20 (Basic Endnote20 (Windows) : A step-by-step tutorial in using the basics of EndNote 20)

         4. วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 - 10.50 น.

             หัวข้อ การสืบค้นผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตร (How to Find Agroindustry Research Reports)

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ได้ที่ https://cmu.to/4Bux8

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 0 5394 8212 e-mail: agrolibrarycmu@gmail.com  Line: @909dkfk

แกลลอรี่

ห้องสมุดคณะอุตสหกรรมเกษตร จัดกิจกรรม 50 Minute Training @Agroindustry Library ประจำเดือนตุลาคม 2564
  12 ตุลาคม 2564, 11.40 น.