ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดการอบรม VET-LIB Class ประจำเดือนกันยายน 2564

        ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดการอบรม VET-LIB Class ประจำเดือนกันยายน 2564 ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom 

          1. การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote20

             วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น.

             เหมาะสำหรับคอมพิวเตอร์เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่รองรับเวอร์ชั่นใหม่ ได้ที่ https://endnote.com/product-details/compatibility

          2. การสร้าง Presentation ให้น่าสนใจ ด้วยโปรแกรม Canva

             วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 14.00-15.30 น.

          3. Guide to Getting Published การคัดเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์

             วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น.

          4. Tips and Tricks to using Microsoft Word เทคนิคการจัดเอกสารรูปเล่มด้วย Microsoft office - Word

             วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น.

       สมัครเข้าร่วมการอบรม ได้ที่ https://forms.gle/fQDu5ev1stBnvtQZ8

สอบถามเพิ่มเติม หรือนัดหมายนอกตาราง โทร. 0 5394 8030

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมการอบรมโปรดติดตั้งโปรแกรม Zoom meeting

แกลลอรี่

ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดการอบรม VET-LIB Class ประจำเดือนกันยายน 2564
  08 กันยายน 2564, 15.13 น.