ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการประจำเดือนกันยายน 2564

        ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการประจำเดือนกันยายน 2564 (Online Trainging AMS Library Class) เพื่อแนะนำการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย ช่วงเวลา 14.00 - 15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

1. Turnitin: การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ

    วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 14.00 - 15.00 น.

2. Create Presentation With CANVA: การสร้าง รูปแบบการนำเสนอ ด้วย CANVA 

     วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 14.00 - 15.00 น.

3. Microsoft One Drive: การใช้ One Drive ให้มีประสิทธิภาพ 

     วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 14.00 - 15.00 น.

4. Create Video With CANVA: การสร้าง สื่อ วีดิโอ ด้วย CANVA

     วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 14.00 - 15.00 น.

5. Endnote20: โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมสำเร็จรูปและการเขียนอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ 

      วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 14.00 - 15.00 น.

6. Statistic With Microsoft Excel: การจัดการข้อมูลสถิติเบื้องต้นด้วย Excel

      วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 14.00 - 15.00 น.

7. OpenAthens: สืบค้นข้อมูลง่าย ๆ จากนอกมหาวิทยาลัย

      วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 14.00 - 15.00 น.สามารถลงทะเบียน ได้ที่ https://cmu.to/AMSLIBTraining

โทร. 0-539-35071 

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ได้ที่ https://cmu.to/CheckRegister

หมายเหตุ: สงวนสิทธิ์ให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการประจำเดือนกันยายน 2564
  02 กันยายน 2564, 16.27 น.