บุคลากรสำนักหอสมุดได้รับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการลงในวารสารวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ. 2563 - 2564

       สำนักหอสมุด รวบรวมผลงานทางวิชาการบุคลากรสำนักหอสมุด ที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการลงในวารสารวิชาการระดับชาติ ในปี พ.ศ. 2563 - 2564 ดังนี้

        1. นางชมพูนุช สราวุเดชา และนางเพียงขอบฟ้า ปัญญาเพ็ชร

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ หัวข้อ "จาก Medical Book Days สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"

ได้รับการเผยแพร่ผลงานทางวารสาร ห้องสมุด T.L.A. Bulletin  ปีที่ 64 ฉบับที่ 2 (2020): กรกฎาคม - ธันวาคม 2563 อ่านบทความฉบับเต็ม

        2. นางชมพูนุช สราวุเดชา

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ หัวข้อ "การประเมินความพึงพอใจการให้บริการอบรมการสืบค้นข้อมูล ในหัวข้อการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ" | Satisfaction Assessment of Literature SearchTraining in Systematic Reviews

ได้รับการเผยแพร่ผลงานทางวารสาร PULINET Journal. Vol 7, No 1 (2563) มกราคม - มิถุนายน อ่านบทความฉบับเต็ม

        3. นางชมพูนุช สราวุเดชา

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ หัวข้อ "การวิเคราะห์ความสอดคล้องของการจัดหาและความต้องการใช้วารสารของอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" | Consistency analysis between the journals’ subscription and the journals’ needs of Academic staffs from Faculty of Medicine, Chiang Mai University

ได้รับการเผยแพร่ผลงานทางวารสาร PULINET Journal. Vol 7, No 2 (2563) กรกฎาคม - ธันวาคม อ่านบทความฉบับเต็ม

        4. นางสดศรี กันทะอินทร์ 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ หัวข้อ "การใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" | Electronic Journal Uses of Lecturers and Graduate Students, Faculty of Dentistry, Chiang Mai University

ได้รับการเผยแพร่ผลงานทางวารสาร PULINET Journal. Vol 7, No 1 (2563) มกราคม - มิถุนายน อ่านบทความฉบับเต็ม

        5. นางสดศรี กันทะอินทร์ 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ หัวข้อ "วิเคราะห์การใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแนวคิดพาเรโต (80/20)" | Analyzing Electronic Journals Usages with Pareto Principle (80/20)

ได้รับการเผยแพร่ผลงานทางวารสาร PULINET Journal. Vol 7, No 2 (2563) กรกฎาคม - ธันวาคม อ่านบทความฉบับเต็ม

        6. นางเพียงขอบฟ้า ปัญญาเพ็ชร 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ หัวข้อ "การวิเคราะห์ความสอดคล้องของทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ต่อหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

ได้รับการเผยแพร่ผลงานทางวารสาร PULINET Journal VOL 7, NO2 (2563) กรกฎาคม - ธันวาคม อ่านบทความฉบับเต็ม

         7. นางทิพวรรณ สุขรวย และนางจิตราภรณ์ ชัยมณี

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ หัวข้อ "การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้วย SIPOC Model และ PDCA Cycle" | Information Resources Use Promotion by SIPOC Model and PDCA Cycle

ได้รับการเผยแพร่ผลงานทางวารสาร PULINET Journal. Vol 7, No 1 (2563) มกราคม - มิถุนายน อ่านบทความฉบับเต็ม

        8. Supaluck Phadsri ,Rieko Shioji ,Atsuko Tanimura ,Jeerawit Jaknissai ,Sopida Apichai ,and Tippawan Sookruay

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ หัวข้อ "Nonpharmacological Treatment for Supporting Social Participation of Adults with Depression"

ได้รับการเผยแพร่ผลงานทาง Occupational Therapy International, 2021. doi:10.1155/2021/8850364 อ่านบทความฉบับเต็ม

        9. นางกชพร ศรีพรรณ์ และนางสาวดวงฤทัย ณ ทุ่งฝาย

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ หัวข้อ "การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบประเมินกระบวนการทำงานตามแนวทาง" | ADLI Increasing of Opportunities to Access Information Resources via Work Process Assessment System under ADLI Model

ได้รับการเผยแพร่ผลงานทางวารสาร PULINET Journal Vol 8, No 1 (2564) มกราคม - มิถุนายน อ่านบทความฉบับเต็ม

      10. นางสาวสุรีย์วรรณ สรรพสิงห์ และนางสาวดวงฤทัย ณ ทุ่งฝาย

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ หัวข้อ "การศึกษาความคุ้มทุนของการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" | Cost Effectiveness of Information Resources of Chiang Mai University Library

ได้รับการเผยแพร่ผลงานทางวารสาร INFORMATION อินฟอร์เมชั่น ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (2564) อ่านบทความ

      11. นางอรกัญญา เมธา

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ หัวข้อ "การนำกลยุทธ์ Kaizen ไปใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูล Pharmacy Term Paper ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" | Development of Pharmacy Term Paper Database of Faculty of Pharmacy Library Chiang Mai University

ได้รับการเผยแพร่ผลงานทางวารสาร PULINET Journal Vol 8 No 1 2564 มกราคม - มิถุนายน อ่านบทความฉบับเต็ม

      12. นางสาวพัฑรา พนมมิตร นางสาวภิญญาพัชญ์ ญานะคำ และนายปิยะบุตร ปัญญาดี

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ หัวข้อ "การพัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นที่จำหน่ายหนังสืองาน CMU Book Fair ตามแนวคิด Work Process Improvement และ Software Development Life Cycle" | Development of Selling Space Management System of CMU Book Fair under the Concept of Work Process Improvement and Software Development Life Cycle

ได้รับการเผยแพร่ผลงานทางวารสาร PULINET Journal Vol 8, No 1 (2564) มกราคม - มิถุนายน อ่านบทความฉบับเต็ม

แกลลอรี่

บุคลากรสำนักหอสมุดได้รับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการลงในวารสารวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ. 2563 - 2564
  30 สิงหาคม 2564, 11.23 น.