ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยาย เรื่อง การเตรียมต้นฉบับและการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ สำหรับกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         สำนักหอสมุดจัดการบรรยาย เรื่อง การเตรียมต้นฉบับและการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ สำหรับกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom

          ผู้สนใจลงทะเบียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ https://cmu.to/170667

หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร มช.

แกลลอรี่

ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยาย เรื่อง การเตรียมต้นฉบับและการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ สำหรับกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  05 มิถุนายน 2567, 15.50 น.