News Arrival
เดือน
ปี
จำนวนหนังสือทั้งหมด 177 เล่ม
ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง วันที่เผยแพร่
1 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม = Environmental economics  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 8 มิ.ย. 2565
2 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม = Environmental economics สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 8 มิ.ย. 2565
3 การวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน = Research in curriculum and instruction  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 8 มิ.ย. 2565
4 การวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน = Research in curriculum and instruction  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 8 มิ.ย. 2565
5 การวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน = Research in curriculum and instruction  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 8 มิ.ย. 2565
6 การวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน = Research in curriculum and instruction  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 8 มิ.ย. 2565
7 การวางแผนกลยุทธ์และการควบคุม สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 8 มิ.ย. 2565
8 การวางแผนกลยุทธ์และการควบคุม สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 8 มิ.ย. 2565
9 การวางแผนกลยุทธ์และการควบคุม สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 8 มิ.ย. 2565
10 การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบชั้นสูง สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 8 มิ.ย. 2565