ค่านิยมหลัก

-new-01

ค่านิยมหลักของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

C – Collaboration: ร่วมแรงร่วมใจ

คำนิยาม การร่วมมือกันของบุคลากรในการทำงานเป็นทีมเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน โดยมุ่งประโยชน์ต่อสำนักหอสมุดและส่วนรวม

ลักษณะของพฤติกรรมที่พึงประสงค์
1. ร่วมมือทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร
2. ตั้งใจและเต็มใจทำงานร่วมกับผู้อื่น
3. สามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

M – Morality: ยึดในคุณธรรม

คำนิยาม การยึดมั่นในความถูกต้องดีงามเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ และการดำเนินชีวิต

ลักษณะของพฤติกรรมที่พึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย
3. เคารพอาวุโส 4. มีน้ำใจต่อผู้อื่น

U – User Focus: มุ่งเน้นผู้ใช้บริการ

คำนิยาม การส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการ

ลักษณะของพฤติกรรมที่พึงประสงค์
1. รับฟังความต้องการของผู้ใช้บริการด้วยความใส่ใจ
2. เต็มใจให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร
3. บริการอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
4. บริการด้วยความเสมอภาค

L – Learning: เรียนรู้งานอย่างต่อเนื่อง

คำนิยาม การเรียนรู้งานที่รับผิดชอบอย่างถ่องแท้ และแสวงหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

ลักษณะของพฤติกรรมที่พึงประสงค์
1. ใฝ่รู้ มุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. แบ่งปันประสบการณ์ความรู้ของตนเองแก่ผู้อื่น
3. พัฒนา/ปรับปรุงวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่อง

  28 มกราคม 2565, 15.53 น.