วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

ประตูการเรียนรู้ชั้นนำเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยของชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสังคม

(Leading learning gateway facilitating education and research for CMU community and society)

พันธกิจ

จัดการทรัพยากรการเรียนรู้ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพ

(Manage learning resources with new technology and innovative library services efficiently)

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มคุณค่าและสงวนรักษาทรัพยากรการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงการเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ให้บริการที่เป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการเข้าถึงและการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างทักษะการแสวงหาสารสนเทศและการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความสามารถในการบริหารจัดการขององค์กร
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงสถานที่และสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับนวัตกรรมบริการห้องสมุด

  14 กุมภาพันธ์ 2565, 13.51 น.