พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสมอมานับตั้งแต่ได้เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 มกราคม พุทธศักราช 2508 แล้ว ในทุกๆปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้ทรงมีพระเมตตา แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการเสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ปริญญาบัตร แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ หากในปีใดทรงมีพระราชภารกิจก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ แทนพระองค์ นับเป็นพระมหา กรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่เหล่าคณาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบันอย่างหาที่สุดมิได้
          นอกเหนือจากการเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ มายังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลายครั้งหลายครา ทั้งอย่างเป็นทางการและเป็นการส่วนพระองค์ นับเป็นมหามงคลแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมควรที่จะมีการบันทึกเหตุการณ์สำคัญอันเป็นมหามลคลสืบต่อไปดังนี้
 
 24 มกราคม 2508 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ทรงประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ
   
 29 มกราคม 2513 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดตึกคณะแพทยศาสตร์ และอาคารเจ้าราชบุตร ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 11 มกราคม 2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดาฯและ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงแก่อาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
   
 10 มกราคม 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดาฯ เยี่ยมชมกิจการของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 22 มกราคม 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพ รัตนราชสุดาฯ และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 25 กรกฏาคม 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีเททองหล่อพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
   
 9-10 มกราคม 2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 28 กุมภาพันธ์ 2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อทอดพระเนตรกิจการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป มช. ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป มช. ดำเนินการโดยคณาจารย์อาสาสมัครจากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ขณะนั้นยังสังกัดคณะเกษตรศาสตร์) ร่วมกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
 28 กุมภาพันธ์ 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อทอดพระเนตรกิจการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป มช. ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 10 กุมภาพันธ์ 2526 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทรงเปิดอาคารสุจิณโณ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 5 กุมภาพันธ์ 2528 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทอดพระเนตรกิจการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป มช. ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 24 มกราคม 2534 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาต่างๆ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2532 - 2533 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 21 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรับการรักษาพระทนต์ ในการเสด็จครั้งนี้ได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะกรรมการองค์กรผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยเข้าเฝ้าฯและขอพระราชทานทุน 'มูลนิธิอานันทมหิดล' แผนกทันตแพทย์ศาสตร์ และได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน
   
 11 มีนาคม 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ณ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรับการรักษาพระทนต์
   
 7 มกราคม 2536 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ณ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรับการรักษาพระทนต์
   
 24 มกราคม 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ทรงเปิดอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งอาคารแห่งนี้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี
   
 20 มกราคม 2542 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาต่างๆ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2540 - 2541 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 24 มกราคม 2543 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาต่างๆ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2541 - 2542 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวโรกาสนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กราบบังคมทูลประกาศ ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ต่อไป)
   
 18 มกราคม 2544 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดกล้องดูดาวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 เมตร ณ หอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 26-28 มีนาคม 2544 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงบรรยายพิเศษในวิชาพิษวิทยา (Toxicology)เพื่อพระราชทานความรู้แก่คณาจารย์ นักวิชาการและนักศึกษา ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 13 พฤศจิกายน 2544 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเปิดอาคาร "เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 18 ตุลาคม 2545 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเปิดพิพิธภัณฑ์ทางทันตแพทยศาสตร์ "ถาวร อนุมานราชธน"และศูนย์วิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 15 มกราคม 2546 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมคณะ THE JOHNS HOPKINS DELEGATES
   
 28 มกราคม 2546 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 3 กุมภาพันธ์ 2546 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมทางวิชาการและนิทรรศการสมุนไพรโลก ครั้งที่ 3 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ISHS และ ICMAP
   
 9-11 กรกฏาคม 2546 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงบรรยายพิเศษในวิชาพิษวิทยา (Toxicology)เพื่อพระราชทานความรู้แก่คณาจารย์ นักวิชาการและนักศึกษา ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 6-10 กุมภาพันธ์ 2547 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีทอดพระเนตรงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพและโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 22 พฤศจิกายน 2547 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์ดาราศาสตร์ภาคเหนือ มช.-สสวท. โครงการสารสนเทศดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียนและอาคาร Think Earth-Think Sky
   
 24 มกราคม 2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 16-18 พฤษภาคม 2549 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงบรรยายพิเศษในวิชาพิษวิทยา (Toxicology)เพื่อพระราชทานความรู้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ และคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่