22 พฤศจิกายน 2547
          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์ดาราศาสตร์ภาคเหนือ มช.-สสวท. โครงการสารสนเทศดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียนและอาคาร Think Earth-Think Sky