24 มกราคม 2543
          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาต่างๆ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2541 - 2542 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวโรกาสนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กราบบังคมทูลประกาศ ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ต่อไป)