9 กรกฏาคม 2546
          ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงบรรยายพิเศษในวิชาพิษวิทยา (Toxicology)เพื่อพระราชทานความรู้แก่คณาจารย์ นักวิชาการและนักศึกษา ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่