21 กุมภาพันธ์ 2535
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรับการรักษาพระทนต์ ในการเสด็จครั้งนี้ได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะกรรมการองค์กรผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยเข้าเฝ้าฯและขอพระราชทานทุน 'มูลนิธิอานันทมหิดล' แผนกทันตแพทย์ศาสตร์ และได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน