24 มกราคม 2508
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ทรงประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ
 
 
 
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ทรงเยี่ยมชมกิจการในส่วนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังจากที่ทรงประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างเป็นทางการแล้ว
 
 
 
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า วชิราลงกรณ ทรงเยี่ยมห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งขณะนั้นเปิดให้บริการ ณ ตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร์
 
 
 
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ทรงเยี่ยมชม วิทยาลัยที่ 1 (อาคารสำนักบริการวิชาการในปัจจุบัน) ซึ่งขณะนั้นเป็นอาคารหอพักและเป็นสถานที่ทำกิจกรรมของนักศึกษา