29 มกราคม 2513
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดตึกคณะแพทยศาสตร์ และอาคารเจ้าราชบุตร ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
 
          ตึกคณะแพทยศาสตร์ เป็นอาคารสูง 7 ชั้น เพื่อใช้เป็นสถานศึกษาของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน
 
 
 
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงประกอบพิธีเจิมป้ายตึก 7 ชั้น คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
 
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาต่างๆประจำปีการศึกษา 2511 - 2512 ณ พลับพลา บริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวโรกาสนี้ คณาจารย์ ได้เชิญปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตวิทยา และหมวกปริญญาทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ