28 กุมภาพันธ์ 2519
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อทอดพระเนตรกิจการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป มช. ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป มช. ดำเนินการโดยคณาจารย์อาสาสมัครจากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ขณะนั้นยังสังกัดคณะเกษตรศาสตร์) ร่วมกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์